(210) 6854035

  • Επιστολές ΣΠΕΦ, Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

  • ΣΠΕΦ, Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά, Επιστολές του ΣΠΕΦ

  • 1
  • 2

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΠΕΦ ΠΡΟΣ ΔΕΗ -ΔΔΔ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ με ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

Αρτέμιδος  2 & Κοσμά του Αιτωλού, Μαρούσι Αττικής, 151 25

Τηλέφωνο: 210-6828580 Φαξ: 210-6828581Αθήνα, 23/6/2010   

Προς:       ΔΕΗ, Διεύθυνση Διαχείρισης Δικτύου

Υπόψη:    Διευθυντή ΔΔΔ, κου Νικολάου Δρόσου 

ΘΕΜΑ: Υποδοχή νέων αιτημάτων Φ/Β ως 100 KWp επί γηπέδων.

Αξιότιμε κε Δρόσο 

Η παρούσα επιστολή αφορά την τοποθέτηση του Συνδέσμου σχετικά με την 1η ανακοίνωση της ΔΕΗ σε εφαρμογή του Ν.3851/2010, όπως επίσημα αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της.  

Καταρχάς σας συγχαίρουμε για την απόφασή σας, δεδομένου ότι με την ανακοίνωση επιταχύνονται όλα τα παλιά έργα που είχαν κολλήσει στη διαδικασία αδειοδότησης. Ήδη από τις πρώτες ημέρες εφαρμογής του Νόμου 3851/2010, παρατηρήθηκε το φαινόμενο από τις κατά τόπου Περιφέρειες αδυναμίας χορήγησης απαλλαγής ΕΠΟ, όπως σαφέστατα ορίζει ο Νόμος για Φ/Β έργα κάτω των 500kW.

Οι Περιφέρειες δεν εφαρμόζουν το Νόμο και ζητούν διευκρινιστική εγκύκλιο, πράγμα που το ΥΠΕΚΑ δεν σχεδιάζει. Με την απόφασή σας αυτή διευκολύνετε και επιταχύνετε την διαδικασία, ειδικά για τα παλιά έργα. Θέλουμε όμως να επιστήσουμε την προσοχή σας στο θέμα της διαδικασίας υποδοχής νέων αιτήσεων για Φ/Β επί γηπέδων έως 100 KWp, ώστε να διευκολύνετε και την διαδικασία υλοποίησης νέων φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Έχουν δυστυχώς ήδη προκύψει σημαντικά προβλήματα και κατά συνέπεια οξύτατες διαμαρτυρίες μελών μας ανά την Ελλάδα με βασικό χαρακτηριστικό την άνιση μεταχείριση των αιτούμενων από τις κατά τόπους ΔΕΗ.    

Καταγγελίες μελών μας προς το Δ.Σ. του ΣΠΕΦ αναφέρουν πως σε αρκετές τοπικές ΔΕΗ οι υπεύθυνοι αρνούνται να πρωτοκολλήσουν αιτήματα επειδή στο γήπεδο εγκατάστασης ή σε όμορο του βρίσκεται ήδη λειτουργούσα Φ/Β μονάδα, ή μονάδα που έχει ήδη λάβει εξαίρεση από τη ΡΑΕ και έχει κολλήσει στην περαιτέρω διαδικασία αδειοδότησης.  Η δικαιολογία που προβάλλεται στα μέλη μας για την άρνηση αυτή είναι πως πρόκειται για υπαίτια κατάτμηση ισχύος και κατά συνέπεια δεν πρέπει να παραλαμβάνεται έστω και αν πρόκειται για διαφορετικά νομικά πρόσωπα.

Το φαινόμενο δεν παρατηρείται πάντως σε όλες τις τοπικές ΔΕΗ, δεδομένου ότι υπάρχουν τοπικοί διευθυντές που ερμηνεύουν το Νόμο όπως είναι γραμμένος και δεν δημιουργούν εμπόδια παραλαβής της αίτησης σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Επί του σημείου αυτού θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε πως είναι πραγματικά αδιανόητο να κατηγορούνται μέλη μας για υπαίτια κατάτμηση ισχύος όταν σε ένα γήπεδο που λειτουργεί Φ/Β εγκατάσταση τους επί 2 – 3 χρόνια, κατατίθεται σήμερα από άλλο νομικό πρόσωπο στο ίδιο ή σε όμορο γήπεδο άλλη αίτηση για Φ/Β μονάδα. Γνώριζαν δηλαδή τα μέλη μας όταν ανέπτυξαν τις Φ/Β μονάδες τους πριν 2 – 3 χρόνια ότι τρία χρόνια μετά θα μπορούν βάσει του πρόσφατου Ν. 3851 να φιλοξενήσουν ή να γειτνιάσουν με άλλη μονάδα τρίτου νομικού προσώπου και έτσι το έπραξαν σκόπιμα για κατάτμηση ισχύος;  Διόλου ευσταθεί ο ισχυρισμός αυτός.  Στα πλαίσια του Ν.3851/2010 τώρα και συγκεκριμένα στο άρθρου 2, παρ. 12 ξεκάθαρα ορίζεται πως: 

-          Η ενιαία τιμολόγηση αφορά πολλαπλές μονάδες του ιδίου νομικού προσώπου στο ίδιο ή σε όμορα ακίνητα.  Τούτο σημαίνει πως κατ' αρχήν επιτρέπονται πολλαπλές μονάδες εντός του ιδίου ή όμορων ακινήτων εφ' όσον υπάρχει ο χώρος.

-           Κατ' επέκταση επιτρέπονται πολλαπλές μονάδες διαφορετικών νομικών προσώπων στο ίδιο ή σε όμορο ακίνητο εφ' όσον υπάρχει ο χώρος.  Στην περίπτωση αυτή τεκμαίρεται πως η τιμολόγηση θα γίνεται ανά νομικό πρόσωπο χωριστά.

  Όλα τα παραπάνω τελούν υπό τον περιορισμό της ΕΠΟ για 500 KW εντός ακτίνας 150 μέτρων συνολικά και της ΡΑΕ για 1 MW ανά νομικό πρόσωπο.  

Με βάση το παραπάνω νομικό πλαίσιο αλλά και την άκρως επιζήμια κατάσταση που τείνει να διαμορφωθεί εις βάρος πολλών μελών μας, είμαστε υποχρεωμένοι να προβούμε στην παρούσα επιστολή - διαμαρτυρία σε μια προσπάθεια απεμπλοκής της κατάστασης καταθέτοντας αναλυτικά την επίσημη θέση μας ως εξής:

 

1.       Δεν νοείται υπαίτια κατάτμηση ισχύος όταν προϋπάρχει λειτουργούσα από καιρό Φ/Β μονάδα και τώρα κατατίθεται στο ίδιο ή σε όμορο ακίνητο αίτηση από τρίτο πρόσωπο για μία νέα.  Τα μέλη μας όταν ανέπτυξαν την μονάδα τους στο παρελθόν προφανώς και δεν γνώριζαν τις μελλούμενες εξελίξεις ώστε να σχεδιάσουν τεχνηέντως την δράση τους προς την κατάτμηση ισχύος όπως αδίκως κατηγορούνται.

 

2.       Οι προϋφιστάμενες του Ν.3851 Φ/Β μονάδες και δη αυτές που κατασκευάστηκαν πριν 2 – 3 χρόνια έχουν κοστίσει υπερδιπλάσια χρήματα από τις μελλούμενες.  Είναι παντελώς άδικο λοιπόν μία μελλοντική συστεγαζόμενη ή γειτνιάζουσα Φ/Β μονάδα τρίτου προσώπου να συμπαρασύρει την τιμή της πωλούμενης kWh στα επίπεδα π.χ. των 0,30 λεπτών από 0,45 που είναι για την παλαιά.  Λαμβανομένου δε υπ’ όψη του γεγονότος πως οι αντίστοιχες συμβάσεις ΔΕΣΜΗΕ έχουν εκχωρηθεί σε τράπεζες για την χρηματοδότηση των έργων αυτών είναι παντελώς αδύνατη η αλλαγή της τιμής αφού αυτό θα επηρέαζε την αποπληρωμή των μακροπρόθεσμων δανείων που έχουν συναφθεί πριν χρόνια και έτσι αναδρομικά θα άλλαζε το χρηματοοικονομικό status των παλαιών επενδύσεων αυτών. 

 

3.       Υπαίτια κατάτμηση ισχύος θα μπορούσε ενδεχομένως να τεκμηριωθεί μόνο στην περίπτωση που υποβάλλονται ταυτόχρονα πολλαπλές (περισσότερες από μία δηλαδή των 100 kW) νέες αιτήσεις για το ίδιο ή όμορο γήπεδο έστω και από διαφορετικά πρόσωπα.  Στην περίπτωση αυτή πράγματι οφείλετε να προβείτε σε ενδελεχή ανάλυση των μετοχικών σχημάτων.   Τέτοια περίπτωση δεν συντρέχει όμως όταν κατατίθεται μία νέα αίτηση των 100 kW από διαφορετικό πρόσωπο δίπλα σε υφιστάμενη παλαιά Φ/Β μονάδα.  

 

4.       Ο Ν.3851/2010 έχει σαφώς λάβει υπ’ όψη του τα παραπάνω γι’ αυτό και επιβάλει ενιαία τιμολόγηση μόνο αν πρόκειται για το ίδιο νομικό ή φυσικό πρόσωπο και αφήνει παντελώς ελεύθερη την ανεξάρτητη τιμολόγηση για διαφορετικά.  Το πνεύμα του νόμου δηλαδή προβλέπει πράγματι κάποιος σήμερα αντί να καταθέσει π.χ. 4 νέες αιτήσεις των 100 KW σε διαφορετικά πρόσωπα για την ίδια ή όμορη θέση να καταθέσει μία των 400 KW ώστε να μην καταστρατηγεί την υψηλότερη κατά 5 λεπτά τιμολόγηση για μονάδες κάτω των 100 KW.  Το πνεύμα αυτό όμως έπ’ ουδενί συνάδει με την πρακτική σας να απορρίπτεται μία αίτηση των 100 KW εκεί που απλά προϋπάρχει ή γειτνιάζει προϋφιστάμενη από χρόνια Φ/Β μονάδα τρίτου νομικού προσώπου.

 

5.       Όσον αφορά τώρα την επέκταση υφιστάμενων Φ/Β μονάδων που κατά περίπτωση επικαλείσθε ως θεραπεία στο πρόβλημα που δημιουργήθηκε, θα θέλαμε να σας αναφέρουμε πως ο ΣΠΕΦ ως δίκαιη λύση στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης του Ν. 3851 είχε προτείνει την μεσοσταθμική ενιαία τιμολόγηση του παλαιού με το νέο τμήμα της μονάδας, ή την τοποθέτηση δεύτερου μετρητή ώστε να μην αδικείται το παλαιό τμήμα της μονάδας από την νέα τιμή που αποκλιμακώνεται τάχιστα συν τω χρόνω (εδώ δεν εννοούμε την διαφορά των 5 λεπτών/kWh λόγω υπέρβασης του ορίου των 100 KW).  Ωστόσο η αδυναμία για τοποθέτηση δεύτερου μετρητή στο ίδιο ΑΦΜ και εν γένει η πολυπλοκότητα της στάθμισης της τιμής και της υπολειπόμενης διάρκειας των συμβάσεων με ΔΕΣΜΗΕ οδήγησε τον νομοθέτη στην απλούστερη λύση του Ν. 3851 περί δυνατότητας ανάπτυξης πολλαπλών Φ/Β μονάδων από τρίτα πρόσωπα με ανεξάρτητη τιμολόγηση.  Επί αυτού λοιπόν του πλαισίου η ανάπτυξη μίας νέας Φ/Β μονάδας ως 100 kW από τρίτιο πρόσωπο δίπλα σε προϋφιστάμενη είναι απόλυτα θεμιτή ως ανεξάρτητη τιμολόγηση.

 

6.       Καταλήγοντας, ο ΣΠΕΦ προτείνει κάθε αίτηση από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για μία νέα Φ/Β μονάδα των 100 KW που συστεγάζεται στο ίδιο ή σε όμορο γήπεδο με προϋφιστάμενη του Ν. 3851/2010 να γίνεται σε κάθε περίπτωση δεκτή αφού όπως αναλύθηκε δεν μπορεί να τεκμηριωθεί υπαιτιότητα σκόπιμης κατάτμησης σε παρελθόντα χρόνο (τα μέλη μας δηλαδή όταν έφτιαχναν τις παλαιές μονάδες δεν μπορούσαν να γνωρίζουν τα μελλούμενα).

 

7.       Επίσης προτείνουμε στην περίπτωση κατάθεσης πολλαπλών αιτήσεων των 100 KW (παραπάνω από μία) από διαφορετικά πρόσωπα για την ίδια ή όμορη θέση τότε μόνον να προβαίνετε σε εξέταση των μετοχικών συνθέσεων σε δεύτερο χρόνο πριν της απόδοσης όρων σύνδεσης.  Με απλά λόγια μόνο η περίπτωση αυτή μπορεί να εγκυμονεί υπαίτια κατάτμηση αφού όλες οι μονάδες θα είναι σύγχρονες και μετά τον Ν.3851 άρα θα μπορούσε να υπάρχει ενδεχομένως από πλευράς επενδυτών δόλος κατάτμησης ισχύος.

 

8.       Σε κάθε περίπτωση η πρακτική σας να εκκινήστε πρόωρα την διαδικασία υποδοχής νέων αιτήσεων τείνει λόγω της παραπάνω επιμέρους άδικης στάσης σας να δημιουργήσει σοβαρή καταστρατήγηση της πραγματικής σειράς προτεραιότητας των επενδυτών στερώντας σε αρκετούς από αυτούς καν την δυνατότητα αίτησης και μάλιστα σε αντίθεση με το πνεύμα και το γράμμα του Ν.3851.  Τούτο μοιραία θα οδηγήσει σε βαρύτατες αποθετικές βλάβες για τους επενδυτές εκείνους που αν και πρώτοι έσπευσαν να καταθέσουν αίτηση, αυτή αναίτια δεν παραλήφθηκε από την ΔΕΗ. Με δεδομένες μάλιστα τις πεπερασμένες δυνατότητες του υφιστάμενου δικτύου για απορρόφηση ισχύος η δυνατότητα σας για επανόρθωση της κατάστασης σε είδος θα είναι αδύνατη μεταγενέστερα.

 

9.       Ο ΣΠΕΦ τέλος πιστεύει πως η στάση σας αυτή αντίκειται στο πνεύμα του Ν.3851 για μεγέθυνση των Φ/Β μονάδων.  Αντίθετα, με την σημερινή πρακτική σας οδηγείτε την αγορά σε έναν άνευ λόγου κατακερματισμό διάσπαρτων μικρών Φ/Β μονάδων που συνεπάγεται σπατάλη γης, υποδομών δικτύου και οικοδομικών έργων και τέλος αφόρητης πίεσης της δημόσιας διοίκησης για έκδοση αμέτρητων γνωμοδοτήσεων δασικών, αρχαιολογικών κλπ υπηρεσιών χάριν της ανεξήγητης εμμονής σας για εγκατάσταση των μονάδων μας κάθε φορά σε παντελώς ανεξάρτητα και σε απόσταση γήπεδα έστω και από διαφορετικά νομικά πρόσωπα. 

 

Παρακαλούμε, με γνώμονα την μέχρι σήμερα διαχρονικά υπεύθυνη και άριστη συνεργασία μας, όπως επανεξετάσετε τάχιστα την στάση σας, προς εκτόνωση της έκρυθμης κατάστασης που ήδη δημιουργείται από την άρνηση παραλαβής αρκετών νέων αιτήσεων φ/Β μονάδων.    

 

Για τον ΣΠΕΦ με εκτίμηση 

Δρ. Κωστας Δανιηλίδης – Πρόεδρος

Όλγα Αγγελοπούλου – Γ. Γραμματέας

Στέλιος Λουμάκης – Μέλος Δ.Σ.

  

 

                                                                                                                                                                                                            

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 15 Δεκεμβριου 2014 18:02
επιστροφή στην κορυφή

Στόχος μας

vision
Η προάσπιση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του σωματείου.


vision
Η μελέτη προβλημάτων σχετικών με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς και συστήματα καθώς και η επίλυση τους.

Επικοινωνία

world-map

Η έδρα μας: 
Διεύθυνση: Γ' Σεπτεμβρίου 144, 112 51 Αθήνα, Ελλάς
6ος Όροφος

+30 210 6854035

Αν επιθυμείτε να γίνετε μέλος παρακαλούμε κατεβάστε την αίτηση εγγραφής, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ταχυδρομείστε την στα γραφεία του Συνδέσμου στην πιο πάνω διεύθυνση, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.