(210) 6854035

 • ΣΠΕΦ, Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

 • ΣΠΕΦ, Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

 • 1
 • 2

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ.Π.Ε.Φ.

Αναρτηθηκε .

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Επωνυμία – έδρα – σκοπός
 
Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο 
 • Ιδρύεται Επαγγελματικό σωματείο με την επωνυμία “ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ με ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ” (Σ.Π.Ε.Φ.) και αντίστοιχη επωνυμία στην αγγλική γλώσσα “Hellenic Association of Photovoltaic Energy Producers” (H.A.P.E.P.).
 • Έδρα του Σωματείου ορίζεται ο Δήμος Πεύκης και επί της οδού Δημοκρατίας, αριθμ. 3.
 
Α Ρ Θ Ρ Ο 2ο 
 • 1. Ο Σκοπός του Σωματείου είναι:
 • 1.1. Η προώθηση των θεμάτων και η διαφύλαξη των συμφερόντων των παραγωγών ηλεκτρισμού από φωτοβολταϊκά συστήματα.
 • 1.2. Η μελέτη προβλημάτων αφορώντων την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταικούς σταθμούς και συστήματα καθώς και η επίλυσή τους.
 • 1.3. Η προάσπιση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του σωματείου.
 • 1.4. Ο συντονισμός προκειμένου η διαδικασία ενώπιον των αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων, κρατικών και μη που εμπλέκονται στην ίδρυση και λειτουργία φωτοβολταϊκών πάρκων στην Ελλάδα να καταστεί συντομότερη και απλούστερη.
 • 1.5. Η εκπροσώπηση των μελών του σωματείου ενώπιον ελληνικών, και διεθνών Αρχών στους αρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες και στα Μ.Μ.Ε.
 • 1.6. Κάθε πρωτοβουλία ή ενέργεια που θα έχει σαν στόχο την εξάλειψη του φαινομένου του Θερμοκηπίου και την προστασία του περιβάλλοντος.
 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο 3ο
 • 1. Οι σκοποί του σωματείου επιδιώκονται:
 • 1.1. Με την καλλιέργεια και ανάπτυξη συνεργασίας, αλληλεγγύης και υποστήριξης μεταξύ των μελών αυτού.
 • 1.2. Με τη συντονισμένη δράση των μελών του σωματείου για την επίτευξη των κοινών στόχων τους και η αρμονική συνεργασία και αλληλοϋποστήριξη μεταξύ των.
 • 1.3. Με το να απευθύνεται το Σωματείο στις δημόσιες αρχές, την τοπική αυτοδιοίκηση, τις συνεταιριστικές οργανώσεις, τους αγροτικούς συλλόγους, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, εσωτερικού και εξωτερικού και τους εκπροσώπους διαφόρων κοινωνικών ομάδων για κάθε ζήτημα που αφορά τα επαγγελματικά συμφέροντα των μελών τους και για τη διαμόρφωση, τη λήψη και την εφαρμογή αποφάσεων που αφορούν τα κοινά επαγγελματικά, οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα των μελών τους και γενικότερα τα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου.

 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β

Εγγραφή — δικαιώματα - και υποχρεώσεις.

 
Α Ρ Θ Ρ 0 4ο
 • 1. Μέλη του σωματείου γίνονται: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και έχουν εγκατεστημένο και συνδεδεμένο τουλάχιστον ένα φωτοβολταϊκό πάρκο εντός της ελληνικής επικράτειας και διαθέτουν αυτή στο Διαχειριστή του Συστήματος, ήτοι στη ΔΕΗ, βάσει συμβάσεως πώλησης, το περιεχόμενο της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.
 • 2. Ο ενδιαφερόμενος όπως εγγραφεί μέλος του σωματείου πρέπει να αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, τις μέχρι την εγγραφή του Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Κανονισμούς που εκδίδονται από τη Γενική Συνέλευση κατ’ εξουσιοδότηση του παρόντος.
 • 3. Κάθε νομικό πρόσωπο –μέλος εκπροσωπείται στο Σύνδεσμο και στη Γενική Συνέλευση από ένα πρόσωπο και έχει μόνο μία ψήφο. Το πρόσωπο αυτό μπορεί να είναι είτε ο νόμιμος εκπρόσωπος του μέλους κατά το καταστατικό του είτε άλλο , τρίτο πρόσωπο , το οποίο θα διορίζεται από τη νόμιμη Διοίκηση του μέλους , για το σκοπό αυτό. Για την απόδειξη της ιδιότητας του εκπροσώπου απαιτείται προσκόμιση νομιμοποιητικών εγγράφων και εγγράφων σχετικών αποφάσεων διορισμού , που υποβάλλονται προς το Δ.Σ
 
Α Ρ Θ Ρ Ο 5ο 
 • 1. Για να γίνει κάποιος μέλος του σωματείου απαιτείται:
 • 1.1. Αίτηση προς το Δ.Σ. στην οποία να αναφέρεται ότι αποδέχεται χωρίς επιφυλάξεις τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, τις μέχρι την εγγραφή του Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Κανονισμούς που εκδίδονται από τη Γενική Συνέλευση κατ΄ εξουσιοδότηση του παρόντος.
 • 1.2. Η Αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από σχετική βεβαίωση σύνδεσης της μονάδας (από ΔΕΗ ή ΔΕΣΜΗΕ)
 • 1.2.1. Σε περίπτωση που το υποψήφιο μέλος είναι νομικό πρόσωπο, νομιμοποιητικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η ταυτότητα του νομίμου εκπροσώπου του ή άλλου αντιπροσώπου του.
 • 1.2.2. Πληρωμή του ποσού της εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής όπως αυτό προσδιορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.
 • 1.2.3. Για την εγγραφή αποφασίζει το Δ.Σ. σχετικά με το εάν πράγματι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εγγραφής. Εάν η αίτηση απορριφθεί ή παρέλθουν τριάντα ημέρες χωρίς το Δ.Σ. να αποφασίσει, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να προσφύγει στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο μέσα σε ένα μήνα από της κοινοποίησης της απορριπτικής απόφασης ή από την παρέλευση της πιο πάνω προθεσμίας των τριάντα ημερών. Το Μονομελές Πρωτοδικείο δικάζοντας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας διατάζει την εγγραφή του μέλους ή απορρίπτει την προσφυγή. Σε αυτή την περίπτωση η ιδιότητα του μέλους αποκτάται από την τελεσιδικία της δικαστικής απόφασης που διατάζει την εγγραφή.
 • 2. Το μέλος έχει δικαίωμα να αποχωρεί ελεύθερα οποτεδήποτε. Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και οικονομικά ισχύει για το τέλος του.
 
Α Ρ Θ Ρ Ο 6ο
 • 1. Τα μέλη του σωματείου, αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους ,σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 4 , έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του παρόντος καταστατικού, να μετέχουν στις συζητήσεις και στις ψηφοφορίες των Γ.Σ. με δικαίωμα ψήφου, να μετέχουν στις δραστηριότητες του σωματείου μέσα από τις επιτροπές του κ.λ.π.
 • 2. Τα μέλη έχουν την υποχρέωση να βοηθούν στην εκπλήρωση των σκοπών του σωματείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού, να μην στρέφονται ενάντια στους σκοπούς του σωματείου, να μην εμποδίζουν την εκτέλεση των αποφάσεων της Διοικήσεως και να καταβάλλουν τη τακτική ή έκτακτη εισφορά που καθορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.
 • 3. Τα μέλη έχουν τη δυνατότητα να συστήνουν αντιπροσώπους τους κατά γεωγραφική περιφέρεια της ελληνικής επικράτειας, οι οποίοι θα τα εκπροσωπούν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο 7ο
 • 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφαση του αποφασίζει την αποβολή μέλους:
 • 1.1. αν το μέλος πάψει να έχει τις προϋποθέσεις εγγραφής του.
 • 1.2. αν το μέλος ενεργεί αντίθετα προς τους σκοπούς του Σωματείου
 • 1.3. αν το μέλος καθυστερεί για τρία συνεχή έτη την υποχρεωτική συνδρομή.
 • 1.4. αν το μέλος καταδικαστεί αμετάκλητα για αδίκημα που προβλέπεται και τιμωρείται από τον Ν.1712/87 .
 • 2. Η περί αποβολής μέλους απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου. Τα αποτελέσματα της αποβολής επέρχονται από της εγκρίσεως από τη Γενική Συνέλευση.
 • 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως και η Γενική Συνέλευση, υποχρεούται να ακούσει προηγουμένως το μέλος του οποίου ζητείται η αποβολή.
 • 4. Το μέλος που αποβάλλεται μπορεί, μέσα σε τριάντα ημέρες από την επίδοση σε αυτό της απόφασης, να προσφύγει στο Μονομελές Πρωτοδικείο το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της Εκουσίας δικαιοδοσίας.
 
 
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ
Πόροι
 
Α Ρ Θ Ρ Ο 8ο 
 • 1. Πόροι του σωματείου είναι:
 • 1.1. Το δικαίωμα εγγραφής των μελών.
 • 1.2. Η ετήσια υποχρεωτική συνδρομή των μελών
 • 1.3.Τα εισοδήματα από την περιουσία του σωματείου.
 • 1.4.Τα έσοδα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και από διάφορες εκδηλώσεις του σωματείου.
 • 1.5.Οι προαιρετικές εισφορές των μελών.
 • 1.6.Κάθε φύσεως επιχορηγήσεις ελληνικών και αλλοδαπών οργανισμών ή Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού και Δημόσιου Δικαίου, ως και του Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • 2. Ο καθορισμός του ύψους του δικαιώματος εγγραφής της υποχρεωτικής συνδρομής, όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση των μελών, ρυθμίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση των 5/7 των μελών του, απαγορεύεται δε η αναδρομική ισχύς αυτών.
 • 3. Δεν επιτρέπεται η αποδοχή δωρεών που γίνονται ανωνύμως.
 
 
Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ
Διοικητικό Συμβούλιο
 
Α Ρ Θ Ρ Ο 9ο
 • 1. Το Σωματείο διοικείται από 9μελές Δ.Σ. που εκλέγεται από τη Γ.Σ. κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στο κεφάλαιο Ζ΄ "ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ" του παρόντος Καταστατικού , μεταξύ των μελών του , εάν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, και μεταξύ των νομίμων εκπροσώπων τους , σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 , αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα.
 • 2. Το Δ.Σ αποτελείται από το Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γεν. Γραμματέα, Ταμία και 5 μέλη, που είναι όλοι άμισθοι, και 4 αναπληρωτές τους. Οι ιδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γεν. Γραμματέα και Ταμία δεν επιτρέπεται να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο ή συγγενείς πρώτου ή δεύτερου βαθμού. Τα μέλη του Δ.Σ. που απέρχονται , αναπληρούνται από τα αναπληρωματικά , κατά τη σειρά εκλογής τους. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου παύει να εκπροσωπεί νόμιμα το νομικό πρόσωπο – μέλος που το έχει διορίσει, εκπίπτει αυτοδικαίως από την ιδιότητά του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και αντικαθίσταται από το πρώτο ,κατά σειρά ψήφων , αναπληρωματικό μέλος. Το Δ.Σ με απόφαση του μπορεί να δημιουργεί επιπλέον διοικητικές θέσεις για τα υπόλοιπα εκλεγμένα μέλη του (π.χ. θέση οργανωτικού γραμματέα) με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση και προώθηση των σκοπών του συνδέσμου.
 • 3. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα 5 τουλάχιστον μέλη και οι αποφάσεις λαμβάνονται με τουλάχιστον πέντε θετικές ψήφους στο σύνολο των παρόντων μελών . Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του Προεδρεύοντος, εφόσον η απόφαση λαμβάνεται με φανερή ψηφοφορία. Αν η ως άνω ορισθείσα απαρτία δεν επιτευχθεί, επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση του Δ.Σ. εντός 10 ημερών. Στην περίπτωση που και για δεύτερη συνεχόμενη φορά δεν μπορεί να υπάρξει έκδοση απόφασης, η συνεδρίαση του Δ.Σ. επαναλαμβάνεται εντός 10 ημερών και η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των παρόντων μελών.
 • 4. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα για την πορεία των εργασιών του Σωματείου , εκτός αν παρέστησαν κατά τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης και διαφώνησαν και η διαφωνία τους αυτή καταχωρήθηκε στα πρακτικά.
 
 
Α Ρ Θ Ρ Ο 10ο 
 • 1. Η θητεία του Δ.Σ είναι τριών (3) χρόνων. Σε περίπτωση που μένει κενή μια θέση στο Δ.Σ. για οποιοδήποτε λόγο, το Δ.Σ. με ευθύνη του Προέδρου καλεί τον α’ αναπληρωματικό που προέκυψε από τις τελευταίες αρχαιρεσίες, σε περίπτωση δε αδυναμίας αυτού τον επόμενο και ούτω κάθε εξής. Αν ο κατάλογος των αναπληρωματικών εξαντληθεί ή δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση απαρτίας του Δ.Σ. χωρίς ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών να υπερβεί τον αριθμό των τακτικών, συνέρχεται η συνέλευση μέσα σε τριάντα ημέρες με πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. ή του αναπληρωτή του που γίνεται πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από τη σύνοδο με θέμα την εκλογή Δ.Σ. Το Δ.Σ. λειτουργεί με την παρουσία 5 τουλάχιστον μελών. Αν τα μέλη μειωθούν κάτω από 5, προκηρύσσονται αμέσως εκλογές, εφ΄ όσον έχουν τηρηθεί οι παραπάνω αναφερόμενες διαδικασίες.
 • 2. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι υπεύθυνα απέναντι στο Σωματείο και μπορούν να ανακληθούν από την Τακτική Γ.Σ. ή από Έκτακτη για αυτό το σκοπό συνέλευση, συγκαλούμενη (πρόταση μομφής) μετά από αίτηση του 1/5 τουλάχιστον των ταμειακά τακτοποιημένων μελών. Επίσης το 1/5 των μελών χρειάζεται για να περιληφθεί, μετά από αίτηση τους σαν θέμα ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Γ.Σ. η ανάκληση μέλους ή μελών του Δ.Σ. (πρόταση μομφής).
 
Α Ρ Θ Ρ Ο 11ο
 • 1. Το νεοεκλεγμένο Δ.Σ. μέσα σε 10 ημέρες συνέρχεται με την προεδρία εκείνου του υποψηφίου που πήρε τις περισσότερες ψήφους ή σε περίπτωση αδυναμίας αυτού με τον επόμενο στην σειρά και εκλέγει με ψηφοφορία (απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων) τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γ. Γραμματέα, Ταμία και τα υπόλοιπα μέλη. Σε περίπτωση ισοψηφίας, επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία μέχρι τελικής επιλογής.
 • 2. Αυτός που πήρε τις περισσότερες ψήφους καλεί στην πρώτη συνεδρίαση το προηγούμενο Δ.Σ. για να παραδώσει στο νέο Πρόεδρο, τα κλειδιά, την σφραγίδα, το αρχείο, τα βιβλία, και τη περιουσία του Σωματείου με πρωτόκολλο παραδόσεως και παραλαβής που υπογράφεται και από τους δύο Προέδρους. Το εκλογικό υλικό φυλάσσεται στο γραφείο του Σωματείου σε ιδιαίτερο χώρο με ευθύνη της εφορευτικής επιτροπής και του Προεδρείου για διάστημα ενός μηνός μέσα στο οποίο μπορεί να υποβληθεί ένσταση στο αρμόδιο δικαστήριο.
  
 
Α Ρ Θ Ρ Ο 12ο
 • 1. Το Δ.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρο με πρόσκληση που ορίζει τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης τακτικά κάθε 60 ημέρες και έκτακτα όταν παρουσιαστεί ανάγκη με συγκεκριμένα θέματα. Ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει το Δ.Σ. εφ' όσον του ζητηθεί έγγραφα από 3 τουλάχιστον μέλη που θα αναφέρουν και τα θέματα συζητήσεως μέσα σε 7 ημέρες. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοιχτές για όλα τα μέλη του Σωματείου χωρίς δικαίωμα λόγου, εκτός αν αποφασισθεί το αντίθετο από το Δ.Σ.
 • 2. Γενικά οι αποφάσεις παίρνονται με φανερή ψηφοφορία εκτός από τις περιπτώσεις προσωπικών θεμάτων για τα οποία χρειάζεται αίτηση για μυστική ψηφοφορία από το 1/3 των παρευρισκομένων μελών. Θέματα εκτός ημερησίας διατάξεως μπορούν να συζητηθούν μόνον εφ΄ όσον το ζητήσει το 1/3 των παρευρισκομένων μελών του Δ.Σ.
 • 3. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. γράφονται σε ειδικό βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μετέχοντα στην συνεδρίαση μέλη αφού διαβαστούν στην αρχή της επόμενης συνεδριάσεως. 
 
Α Ρ Θ Ρ 0 13ο
 • 1. Το Δ.Σ. έχει αποφασιστικό χαρακτήρα, διοικεί το σωματείο βάση του Νόμου και του Καταστατικού, αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στην εκπλήρωση των σκοπών, με εξαίρεση ζητήματα και ενέργειες για τα οποία αρμόδια να αποφασίζει είναι η Γ.Σ. Το Δ.Σ. διαχειρίζεται την περιουσία του σωματείου, παίρνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση και λύση διαφόρων ζητημάτων που έχουν σχέση με το σωματείο, εκτελεί τις αποφάσεις και εφαρμόζει το Καταστατικό. Για όσα ζητήματα σχετικά με την λειτουργία του Δ.Σ. δεν προβλέπει αυτό το Καταστατικό, εγκρίνεται από τη Γ.Σ. εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Δ.Σ.
 • 2. Το Δ.Σ του σωματείου τηρεί υποχρεωτικά τα εξής βιβλία:
 • 2.1. Μητρώο των Μελών του που θα δείχνει, με αύξοντα αριθμό, το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του μέλους , τον αριθμ. δελτίου ταυτότητος του μέλους ή του νομίμου εκπροσώπου του , την ημερομηνία εγγραφής ή διαγραφής κάθε μέλους. Συνημμένα θα τηρούνται τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε νομικού προσώπου – μέλους από τα οποία προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπησή του.
 • 2.2. Πρακτικών συνεδριάσεων των Γ.Σ. των Μελών.
 • 2.3. Πρακτικών Συνεδριάσεων του Δ.Σ.
 • 2.4.Εισπράξεων και Πληρωμών στο οποίο θα γράφονται τακτικά και χρονολογικά όλες οι εισπράξεις και πληρωμές.
 • 2.5.Περιουσίας στο οποίο θα αναφέρει κάθε ακίνητη ή κινητή περιουσία του Σωματείου με λεπτομέρεια. Τα βιβλία αυτά πρέπει να είναι αριθμημένα και θεωρημένα από την Γραμματεία του Πρωτοδικείου. Κάθε μέλος του Σωματείου δικαιούται να λαμβάνει γνώση όλων των στοιχείων των βιβλίων.
 • 3. Κάθε αίτηση ή αναφορά κ.λ.π. του σωματείου πρέπει να αναφέρει: α) την επωνυμία του Σωματείου β) την Έδρα και την σωστή διεύθυνση γ) τον αριθμό εγγραφής στα βιβλία του Πρωτοδικείου.
 
Α Ρ Θ Ρ Ο 14ο
 • 1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή ο νόμιμος αναπληρωτής του εκπροσωπεί το Σωματείο στα δικαστήρια και σε όλες γενικά τις κρατικές αρχές, σ΄ όλες τις σχέσεις και διαφορές καθώς και σε θέματα σχετικά με την διαχείριση της περιουσίας, εκτός αν για συγκεκριμένη περίπτωση αποφασίσει διαφορετικά το Δ.Σ. ή η Γενική Συνέλευση . Συγκαλεί, προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και καταρτίζει τις ημερήσιες διατάξεις με τον Γραμματέα. Εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. και των Γ.Σ. υπογράφει με τον Γραμματέα όλα τα έγγραφα, τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., προσυπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών.
 • 2. Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή παραιτήσεως του Προέδρου αναπληρώνει αυτόν ο Αντιπρόεδρος, αν κωλύεται δε και αυτός προσωρινά το πρώτο κατά σειρά επιτυχίας ψήφων μέλος. Ο Αντιπρόεδρος συνεργάζεται με τον Πρόεδρο για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ.
 
Α Ρ Θ Ρ Ο 15ο
 • 1. Ο Γ. Γραμματέας διευθύνει το γραφείο από την άποψη του υπηρεσιακού μηχανισμού του Σωματείου, φυλάει τα αρχεία και τη σφραγίδα, εποπτεύει την τήρηση του Μητρώου των Μελών, είναι υπεύθυνος απέναντι στο Δ.Σ. για την τακτική ενημέρωση του, εποπτεύει τη σύνταξη των πρακτικών του Δ.Σ. διεκπεραιώνει όλη την αλληλογραφία συνυπογράφοντας με τον Πρόεδρο. Επιβλέπει τη τήρηση του Πρωτοκόλλου των εγγράφων που εισέρχονται και εξέρχονται, καταρτίζει με τον Πρόεδρο την Ημερήσια Διάταξη κάθε συνεδριάσεως, συγκεντρώνει στοιχεία για τα θέματα που θα συζητηθούν, πάντα στα πλαίσια των αποφάσεων του Δ.Σ.
 • 2. Ο Γ. Γραμματέας συντάσσει κάθε χρόνο τον απολογισμό των πεπραγμένων του Δ.Σ. σε συνεργασία με αυτό και υποβάλλει αυτό για έγκριση στη Γ.Σ.
 • 3. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Γενικού Γραμματέα αναπληρώνει αυτόν ένας από τους συμβούλους πού ορίζεται από το Δ.Σ.
 
Α Ρ Θ Ρ 0 16ο
 • 1. Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για τη χρηματική περιουσία του Σωματείου και την υπόλοιπη κινητή περιουσία.
 • 2. Εισπράττει απευθείας ο ίδιος όλα όσα οφείλονται στο Σωματείο ή διατίθενται για το σωματείο από οποιαδήποτε αρχή. Δικαιούται να έχει στα χέρια του ποσό μέχρι 1.500 ευρώ για τις τρέχουσες δαπάνες το δε υπόλοιπο ποσό υποχρεούται να το καταθέσει σε Τράπεζα ή Ταμιευτήριο στο όνομα του Σωματείου. Για την εκάστοτε ανάληψη χρημάτων από Τράπεζες ή το Ταμιευτήριο, προς κάλυψη των δαπανών του Συνδέσμου, και μέχρι ποσού 3.000 ευρώ , ο Πρόεδρος ή Ταμίας εκδίδουν επιταγή. Για ανάληψη μεγαλύτερου ποσού απαιτείται απόφαση του Δ.Σ.
 • 3. Είναι υπόλογος και έχει ποινική και αστική ευθύνη για κάθε απώλεια χρημάτων ή πληρωμή χωρίς ένταλμα, Ενεργεί τις πληρωμές για τις τρέχουσες ανάγκες με εντάλματα προσυπογραφημένα από τον Πρόεδρο. Για πληρωμές ποσού άνω των 3.000 ευρώ απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Δ.Σ. .Όλα τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα έχουν την σφραγίδα του Σωματείου και είναι αριθμημένα με αύξοντα αριθμό, υπογράφονται δε από τον Πρόεδρο. Υποβάλλει στο Δ.Σ. σύντομη κατά τρίμηνο ή οποτεδήποτε του ζητηθεί από το Δ.Σ. έκθεση για την οικονομική κατάσταση του Σωματείου.
 • 4. Συντάσσει ισολογισμό της διαχειρίσεως και τον γενικό προϋπολογισμό του επομένου χρόνου και υποβάλλει αυτούς για επικύρωση στο Δ.Σ. και μετά για έγκριση στη Γ.Σ. που αποφασίζει τελικά.
 • 5. Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για τη σωστή τήρηση και ενημέρωση του βιβλίου εισπράξεων και πληρωμών. Σε περίπτωση κωλύματος του Ταμία αναπληρώνει αυτόν ένα μέλος του Δ.Σ. οριζόμενο από αυτό.
 • 6. Ο Ταμίας ελέγχεται από την ελεγκτική επιτροπή για τη καλή διαχείριση της περιουσίας του Σωματείου.