(210) 6854035

  • Δελτία Τύπου ΣΠΕΦ, Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

  • ΣΠΕΦ, Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

  • 1
  • 2

Προτάσεις ΣΠΕΦ προς ΡΑΕ

 

ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ 

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Ο Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ) έχει παρατηρήσει ότι οι μεγάλες καθυστερήσεις από την υπηρεσία σας στις γνωμοδοτήσεις για τις άδειες παραγωγής από φωτοβολταϊκούς σταθμούς έχουν δημιουργήσει στρεβλώσεις και ανισότητες στην αδειοδοτική διαδικασία και ιδίως μεταξύ των επενδυτών. Η παρούσα επιστολή αφορά μια πρόταση του Συνδέσμου Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ), για την τροποποίηση κάποιων παραμέτρων της αδειοδοτικής διαδικασίας της ΡΑΕ. Συγκεκριμένα:

 

Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΑ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ kW ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ.

Όταν πριν δύο χρόνια η ΡΑΕ ζητούσε οικονομοτεχνική ανάλυση κόστους των εν λόγω κατασκευών, πάνω στην οποία βασιζόταν και η τεκμηρίωση της ιδίας συμμετοχής του υποψήφιου επενδυτή με ποσοστό 18% επί του συνολικού κόστους κατασκευής, είχε ορίσει σε οδηγό αξιολόγησης που είχε εκδώσει τότε ως αποδεκτό κόστος κατασκευής τα 5.350 € (πέντε χιλιάδες τριακόσια πενήντα ευρώ) ανά εγκατεστημένο kW, με μια αποδεκτή απόκλιση ένα ±10%.

Για λόγους που όλοι γνωρίζουμε και δεν είναι της παρούσης να αναλύσουμε, η ΡΑΕ δεν κατάφερε να αξιολογήσει τις εν λόγω αιτήσεις. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, σήμερα, δύο χρόνια μετά την υποβολή των αιτήσεων, η ΡΑΕ να αξιολογεί την οικονομική δυνατότητα των επενδυτών να κατασκευάσουν αυτά τα έργα και τη βιωσιμότητα αυτών των επενδύσεων, στηριζόμενη σε τιμές κόστους Φ/Β του 2007 και όχι στα πραγματικά στοιχεία τιμής κόστους του 2009 κατά το οποίο γίνεται η αξιολόγηση και οι οποίες έχουν αλλάξει δραματικά.

Ειδικότερα, το τρέχον κόστος ανά εγκατεστημένο kW πλέον είναι περίπου 3.500 € (τρεις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ), δηλαδή κατά ποσοστό 34,5% χαμηλότερα από τη αρχική τιμή κόστους με την οποία η ΡΑΕ αξιολογεί ακόμα και σήμερα τόσο τις οικονομικές δυνατότητες του αιτούντος όσο και τη βιωσιμότητα της επένδυσης!

Θεωρούμε ότι η ΡΑΕ θα έπρεπε ήδη να είχε προσαρμοστεί στα πραγματικά δεδομένα της αγοράς και να μην στηρίζει την αξιολόγησή της στα δεδομένα του 2007, τα οποία μάλιστα οδηγούν σε μία «πλασματική» αξιολόγηση. Αναμένεται, τα προσκομισθέντα οικονομικά στοιχεία των επενδυτών να καλύπτουν κατά πολύ πλέον τα προτεινόμενα έργα και είναι βέβαιο ότι θα επαρκούν και για νέες προτάσεις / επενδύσεις που θα μπορούσαν να κατατεθούν εφόσον βέβαια το θεσμικό πλαίσιο το επιτρέψει.

Ο Σύνδεσμος μας έχει γίνει γνώστης πολλών συγκεκριμένων περιπτώσεων για τις οποίες η υπηρεσία σας γνωμοδότησε αρνητικά λόγω έλλειψης επάρκειας των απαιτούμενων ιδίων κεφαλαίων (18% της επένδυσης με βάση τις τιμές του 2007). Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον να τονιστεί ότι αρκετές αιτήσεις απορρίφθηκαν για οριακές διαφορές της τάξεως των λίγων χιλιάδων ευρώ, όταν τα προτεινόμενα έργα είναι προϋπολογισμού πολλών εκατομμυρίων ευρώ.

Η πρακτική αυτή της ΡΑΕ θεωρούμε ότι είναι εις βάρος την ανάπτυξης των έργων ΑΠΕ στην Ελλάδα, κάτι που αποτελεί πλέον μονόδρομο για την επίτευξη των διεθνών δεσμεύσεων της χώρας για το έτος 2020.

Θεωρούμε ότι η ΡΑΕ έχει τη δυνατότητα να λάβει υπόψη τις ανωτέρω επισημάνσεις και να λάβει μία νέα Απόφαση με την οποία να αξιολογεί τα έργα των Φ/Β με βάση τις τρέχουσες τιμές κόστους και όχι τις πλασματικές τιμές του έτους 2007. Η καθυστέρηση στην αξιολόγηση των εν λόγω αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μονομερώς εις βάρος των επενδυτών με το «νομικό» αιτιολογικό ότι αν η αξιολόγηση γινόταν το 2007 θα απορρίπτονταν, που με το γράμμα του νόμου ίσως να είναι και αληθές. Η ουσία είναι ότι οι αξιολογήσεις γίνονται το έτος 2009 (σε λίγο 2010) για αιτήσεις του 2007 και θα πρέπει και ο Έλληνας Ρυθμιστής να προβεί σε ενέργειες που θα κοιτούν την ουσία (την πραγματική υλοποίηση ενός έργου με βάση τα τρέχοντα δεδομένα) και θα προωθούν με τρόπο ενιαίο, διαφανή και αντικειμενικό εκείνα τα έργα που πληρούν τα κριτήρια του Κανονισμού με βάση τα τρέχοντα πραγματικά δεδομένα (τιμές κόστους 2009). Εάν δεν αλλάξει αυτή η πρακτική θα ακυρωθούν επενδύσεις εκατομμυρίων ευρώ με γνωμοδοτήσεις από την υπηρεσία σας που βασίζονται  δυστυχώς σε λανθασμένες οικονομοτεχνικές αναλύσεις κόστους με βάση τα πραγματικά δεδομένα του 2009, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και όπου μπορεί να οδηγήσει.

Προτείνουμε, καθώς το ενδιαφέρον όλων μας είναι να γίνουν πραγματικά τα έργα, όταν πραγματικά μπορούν να γίνουν, να αλλάξει, ήτοι να επικαιροποιηθεί, η τιμή κόστους ανά εγκατεστημένο kW στον οδηγό αξιολόγησης της Υπηρεσίας και να δοθεί η δυνατότητα επανεξέτασης των φακέλων που έχουν απορριφθεί για αυτούς του λόγους. Αυτή η επανεξέταση και συνακόλουθη πιθανή αλλαγή της τιμής κόστους στον οδηγό αξιολόγησης θα πρέπει να επανεξετάζεται και να αλλάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα, (π.χ. κάθε χρόνο) καθώς είναι γεγονός ότι κάθε χρόνο υπάρχει τάση σημαντικής μείωσης της τιμής κόστους των Φ/Β.

Αυτό εξάλλου το πραγματικό στοιχείο της αγοράς, δηλαδή της διαρκούς μείωσης της τιμής των Φ/Β πανέλων τα επόμενα χρόνια λήφθηκε υπόψη κατά την έκδοση του Ν.3734/2009, με αποτέλεσμα να υπάρχει μείωση της τιμής πώλησης της παραγόμενης Φ/Β KWh κάθε εξάμηνο. Δεν μπορεί κατά τη γνώμη μας η ΡΑΕ, το ίδιο αυτό στοιχείο της μείωσης του κόστους των Φ/Β να το αγνοεί κατά τον χρόνο αξιολόγησης που είναι αρκετά μεταγενέστερος από την ημερομηνία υποβολής!

Β. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ (Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΩΣ 150KW) O Σύνδεσμός μας γνωρίζει ένα μεγάλο αριθμό περιπτώσεων, στις οποίες η ΡΑΕ γνωμοδότησε αρνητικά για αιτήσεις στις οποίες οι αιτούντες στήριζαν την κατοχή γης σε χρησικτησία. Έχουν γίνει πολλές αιτήσεις σε οικόπεδα εγκατάστασης με μισθωτήριο θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΫ, τα οποία όμως δεν είχαν (ακόμη) νόμιμους τίτλους, κάτι που κατά την υποβολή των αιτήσεων δεν ήταν απολύτως σαφές. Όταν η ΡΑΕ ζήτησε τα επιπρόσθετα στοιχεία, υπήρξαν περιπτώσεις στις οποίες είχαν γίνει νόμιμοι τίτλοι (άλλες φορές με χρησικτησία, άλλες φορές με γονική παροχή, κλπ). Αυτά τα συμβόλαια δεν έγιναν δεκτά από τη ΡΑΕ, διότι θεωρήθηκαν ότι δεν είναι ικανοποιητικά, εφόσον δεν έχουν κυρωθεί με κάποια δικαστική απόφαση.

Ειδικά στα μη διασυνδεδεμένα νησιά, οι αιτήσεις αυτές απορρίφθηκαν εξαρχής, διότι θεωρήθηκε ότι ο όποιος τίτλος δόθηκε στα διευκρινιστικά στοιχεία ήταν μεταγενέστερα του χρονικού περιθωρίου που ίσχυε η πρόσκληση ενδιαφέροντος (του δίμηνου του καλοκαιριού του 2007). Είναι αξιοσημείωτο , ότι στα νησιά τα κατά τόπους Δασαρχεία κάνουν πάνω από ένα χρόνο για να απαντήσουν σχετικά με ένα αγροτεμάχιο. Η βεβαίωση Δασαρχείου είναι προαπαίτηση για την δημιουργία συμβολαίων. Το σίγουρο είναι ότι σήμερα στα γήπεδα εγκατάστασης αυτών των αιτήσεων, υπάρχουν νόμιμοι και έγκυροι τίτλοι. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια αδικία όσον αφορά αυτές τις περιπτώσεις.

Ειδικότερα για τις αιτήσεις που αφορούν την Ηπειρωτική Ελλάδα, η εξέταση των οποίων έχει προχωρήσει με εξαιρετικά γοργούς ρυθμούς,  θα πρέπει κατά τη γνώμη μας η ΡΑΕ, να βλέπει την ουσία και να μην μένει στον τύπο. Δηλαδή, να δέχεται στοιχεία που διορθώνουν ενδεχομένως στοιχεία της αίτησης χωρίς να ανατρέχει αυστηρά στην αρχική ημερομηνία υποβολής της αίτησης, δηλαδή να μην θεωρεί ότι οποιοδήποτε μεταγενέστερο υποβληθέν στοιχείο δεν λαμβάνεται υπόψη με το σκεπτικό ότι είναι μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Με αυτή την ερμηνεία/προσέγγιση, αφενός αντιμετωπίζονται πιο δίκαια οι αιτήσεις του υποβλήθηκαν το έτος 2007 και εξετάζονται δύο χρόνια μετά - καθώς γίνονται δεκτές αναμενόμενες μεταβολές - αφετέρου, λόγω του Ν.3734/2009 δεν θίγεται κανένας τρίτος από την αδειοδότηση ενός.

Επισημαίνεται επίσης ότι η ΡΑΕ, όπως μας έχουν ενημερώσει επενδυτές κατά το έτος 2007 έχει ήδη χορηγήσει Εξαιρέσεις σε γήπεδα με «χρησικτησία» τα οποία μάλιστα έχουν υλοποιηθεί και λειτουργούν. Θεωρούμε λοιπόν ότι η ΡΑΕ θα πρέπει στο πλαίσιο της ίσης μεταχείρισης και της χρηστής διοίκησης να το λάβει σοβαρά υπόψη και να επανεξετάσει το εν λόγω ζήτημα.

Για το λόγο αυτό ζητάμε από τη ΡΑΕ

α) Να δέχεται στα μη διασυνδεδεμένα νησιά τα μισθωτήρια συμβόλαια ανεξάρτητα με το αν ακολουθούνται από νόμιμο τίτλο κατοχής ή χρησικτησίας διότι σύμφωνα με το εμπορικό δίκαιο αυτός που μισθώνει ένα ακίνητο τεκμηριώνει την «κατοχή» γης για την υλοποίηση της προτεινόμενης επένδυσης για το αναγραφόμενο χρονικό διάστημα

β) Να δέχεται στην Ηπειρωτική Ελλάδα νεότερα στοιχεία με τα οποία συμπληρώνεται / επικαιροποιείται ο φάκελος της αίτησης διότι με την αδειοδότηση αυτού δεν θίγεται κάποιος τρίτος.

 

Γ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΑΛΛΑΓΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ)

Ως γνωστόν, μεταγενέστερα των αιτήσεων των Φ/Β ψηφίσθηκε η Απόφαση 49828/2008-ΦΕΚ 2464Β-03/12-08 (Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Α.Π.Ε. και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού), καθώς και η ΚΥΑ 344-20/07-2009 (Όροι Δόμησης Φ/Β Εγκαταστάσεων). Είναι χιλιάδες οι περιπτώσεις αιτήσεων οι οποίες παρόλο που θα πάρουν την άδεια εξαίρεσης από τη ΡΑΕ, δεν θα μπορέσουν να ολοκληρώσουν τις επενδύσεις του, διότι συναντούν απαγορεύσεις οι οποίες νομοθετήθηκαν μεταγενέστερα των αιτήσεων και ισχύουν αναδρομικά.

Θεωρούμε ότι πρέπει να δοθεί η δυνατότητα αλλαγής του γηπέδου εγκατάστασης των συγκεκριμένων αιτήσεων που αποδεδειγμένα έχουν πρόβλημα πληρότητας ως προς τους δύο ως άνω νόμους. Αυτό μπορεί να συμβεί και στις περιπτώσεις που συναντήθηκαν οι νομικές αντιρρήσεις της παραγράφου Β (θέματα χρησικτησίας). 

Κε Πρόεδρε, είμαστε σίγουροι ότι θα αντιληφθείτε το ορθό και δίκαιο των αιτημάτων μας και θα διορθώσετε αυτά τα θέματα.

Κλείνοντας την παρούσα, όπως έχει ανακοινώσει η νέα Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής κα Μπιρμπίλη, καθώς και στην κατ’ ιδίαν συζήτηση που είχαμε με τον Υφυπουργό Ενέργειας κ. Μανιάτη σε συνάντηση στο ΥΠΕΚΑ στις 9/11/2009, αυτή τη στιγμή σχεδιάζεται ένα νέο νομικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ. Πιστεύουμε ότι η ΡΑΕ πρέπει να κινηθεί στο πλαίσιο αυτό, ώστε να διατυπώσει τις απόψεις της για τη διαδικασία υποβολής νέου κύκλου αιτήσεων. Πριν από όλα αυτά όμως οφείλει και να αρχίσει να δέχεται αιτήσεις για τα διασυνδεδεμένα νησιά.

Είμαστε πάντα στη διάθεση της Υπηρεσίας σας για οποιαδήποτε βοήθεια ή διευκρίνιση.

 

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος του ΣΠΕΦ  

Δρ. Κώστας Δανιηλίδης

Τελευταία τροποποίηση στις Κυριακή, 21 Δεκεμβριου 2014 22:19
επιστροφή στην κορυφή

Στόχος μας

vision
Η προάσπιση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του σωματείου.


vision
Η μελέτη προβλημάτων σχετικών με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς και συστήματα καθώς και η επίλυση τους.

Επικοινωνία

world-map

Η έδρα μας: 
Διεύθυνση: Γ' Σεπτεμβρίου 144, 112 51 Αθήνα, Ελλάς
6ος Όροφος

+30 210 6854035

Αν επιθυμείτε να γίνετε μέλος παρακαλούμε κατεβάστε την αίτηση εγγραφής, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ταχυδρομείστε την στα γραφεία του Συνδέσμου στην πιο πάνω διεύθυνση, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.