(210) 6854035

  • Δελτία Τύπου ΣΠΕΦ, Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

  • ΣΠΕΦ, Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

  • 1
  • 2

Τροποποίηση συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς στο ΔΕΣΜΗΕ

 

Όσοι παραγωγοί επιθυμούν να τροποποιήσουν σύμφωνα με το άρθρο 27Α παρ. 5, εδ.δτου ν.3734/2009 τις συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς που έχουν συνάψει με το ΔΕΣΜΗΕ, καλούνται να υποβάλουν στον ΔΕΣΜΗΕ τα ακόλουθα:

Ι) Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 του ν. 1559/1986) με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του υπογράφοντος (σε περίπτωση φυσικού προσώπου), ή του νομίμουεκπροσώπου της Εταιρίας με τη σφραγίδα της και την υπογραφή του, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του (σε περίπτωση νομικού προσώπου), με το ακόλουθοπεριεχόμενο:

«[Δηλώνω] (σε περίπτωση φυσικού προσώπου) ή [Δηλώνω ως νόμιμος εκπρόσωποςτης εταιρίας με την επωνυμία « ….» και το διακριτικό τίτλο «….»] (σε περίπτωση νομικού προσώπου) ότι σύμφωνα με το άρθρο 27Α παρ. 5 εδ. δτου ν. 3734/2009επιθυμώ από την 01/…./200...* να τροποποιηθεί η υπαριθ. (αριθμός σύμβασης ΔΕΣΜΗΕ) από (ημερομηνία) σύμβαση πώλησης και αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ εμού (σε περίπτωση φυσικού προσώπου), ή της εταιρίας (σε περίπτωση νομικού προσώπου) και του ΔΕΣΜΗΕ σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων της παρ. 5 του άρθρου 27Α με τιμή αναφοράς που αντιστοιχεί στο Φεβρουάριο 2009 και διάρκεια ίση με το χρονικό διάστημα που υπολείπεται της εικοσαετίας από τη θέση του σταθμού σε λειτουργία».* Η ημερομηνία η οποία θα τεθεί σε αυτό το σημείο πρέπει να είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας υπογραφής της υπεύθυνης δήλωσης και για λόγους διευκόλυνσης υπολογισμού της πληρωμής πρέπει να είναι η 1η ενός ημερολογιακού μήνα.

ΙΙ) Μαζί με την υπεύθυνη δήλωση πρέπει να προσκομιστούν τα ακόλουθα νομιμοποιητικά έγγραφα*:

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

1. ΦΕΚ όπου έχουν δημοσιευτεί τα μέλη του ΔΣ, οι εκπρόσωποι της εταιρίας και οι αρμοδιότητες αυτών.

2. Ακριβές αντίγραφο πρακτικού του Δ.Σ., με το οποίο εξουσιοδοτείται ένα πρόσωπο να υπογράψει υπεύθυνη δήλωση προς το ΔΕΣΜΗΕ με την οποία θαδηλώνει για λογαριασμό του νομικού προσώπου ότι επιλέγει να τροποποιήσει την υπαριθ. (αριθμός σύμβασης ΔΕΣΜΗΕ) από (ημερομηνία) σύμβαση πώλησης και αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ της εταιρίας και του ΔΕΣΜΗΕ σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων της παρ. 5 του άρθρου 27Α του ν.3734/2009.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ( Ο.Ε. & E.E.)

1. Επικυρωμένο αντίγραφο του Καταστατικού της εταιρίας και τυχόν τροποποιήσεών του.2. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 του ν. 1559/1986) του νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας με τη σφραγίδα της και την υπογραφή του διαχειριστή (με βεβαίωσητου γνησίου της υπογραφής του) ότι α) Δεν έχουν γίνει άλλες τροποποιήσεις στο Καταστατικό, εκτός όσων προσκομίσθηκαν, β) Ο διαχειριστής παραμένειαυτός που ορίσθηκε από το Καταστατικό, δεν έχει ανακληθεί και οι αρμοδιότητές του για την εκπροσώπηση και διαχείριση της εταιρίας παραμένουν οι ίδιες.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

1. ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί ο ορισμός του διαχειριστή της εταιρίας και οι αρμοδιότητες αυτού.2. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 του ν. 1559/1986) του νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας (με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του) ότι διαχειριστήςπαραμένει αυτός που εμφαίνεται στο προσκομισθέν από την εταιρία ΦΕΚ, δεν έχει ανακληθεί και οι αρμοδιότητές του για την εκπροσώπηση της εταιρίας παραμένουν οι ίδιες.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)

Δεν χρειάζεται να προσκομίσουν κάποιο έγγραφο πέραν της ως άνω (υπό Ι) υπεύθυνης δήλωσης. Σημειώνεται ότι για φυσικά πρόσωπα (ελεύθερους επαγγελματίες) δεν γίνεται δεκτή εξουσιοδότηση άλλου προσώπου για υπογραφή της υπεύθυνης δήλωσης.

.* Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που από τον έλεγχο των προσκομισθέντωννομιμοποιητικών εγγράφων και την παροχή τυχόν διευκρινιστικών πρόσθετων στοιχείων διαπιστωθεί ότι ο υπογράφων την υπεύθυνη δήλωση δεν εκπροσωπεί νομίμως την εταιρία τότε η δήλωση αυτή δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα έχει επέλθει τροποποίηση στη σχετική σύμβαση.

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 23 Δεκεμβριου 2014 10:35
επιστροφή στην κορυφή

Στόχος μας

vision
Η προάσπιση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του σωματείου.


vision
Η μελέτη προβλημάτων σχετικών με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς και συστήματα καθώς και η επίλυση τους.

Επικοινωνία

world-map

Η έδρα μας: 
Διεύθυνση: Γ' Σεπτεμβρίου 144, 112 51 Αθήνα, Ελλάς
6ος Όροφος

+30 210 6854035

Αν επιθυμείτε να γίνετε μέλος παρακαλούμε κατεβάστε την αίτηση εγγραφής, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ταχυδρομείστε την στα γραφεία του Συνδέσμου στην πιο πάνω διεύθυνση, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.