(210) 6854035

  • ΣΠΕΦ, Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

  • ΣΠΕΦ, Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά, Νέα του ΣΠΕΦ

  • 1
  • 2

Νέα του ΣΠΕΦ (582)

Διαδικασία εγγραφής στο μητρώο εγκαταστάσεων ΔΕΣΜΗΕ για πράσινα πιστοποιητικά

 
Μετά από ενέργειες του ΣΠΕΦ και σε κλίμα άψογης συνεργασία με την διοίκηση του ΔΕΣΜΗΕ, άνοιξε η διαδικασία εγγραφής στο μητρώο εγγύησης προέλευσης. Στο μητρώο αυτό εγγράφονται οι εταιρείες οι οποίες θα έχουν το δικαίωμα συναλλαγής πράσινων πιστοποιητικών. Αναλυτικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν στο ΦΕΚ 646/14-5-2010 (Εφαρμογή του Συστήματος Εγγυήσεων Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Μηχανισμού Διασφάλισης του).
 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στο μητρώο είναι:

 
· Όνομα / Επωνυμία αιτούντος
· Κατοικία /έδρα
· Νόμιμος εκπρόσωπος ή διαχειριστής νομικού προσώπου
· Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, φαξ, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση) του νομίμου
· εκπροσώπου του αιτούντος για την επικοινωνία με τον Φορέα Ελέγχου
· Τόπος Εγκατάστασης: τοποθεσία (διεύθυνση αν υπάρχει), δήμος, νομός, περιφέρεια
· Αριθμός μετρητή εξερχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας της Εγκατάστασης

· Αριθμός μετρητή (−ών) εισερχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας Εγκατάστασης, αν υπάρχουν (στην περίπτωση ύπαρξης βοηθητικών εγκαταστάσεων που σχετίζονται με τη λειτουργία της Εγκατάστασης)

· Κάθε πηγή ενέργειας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την Εγκατάσταση για την παραγωγή ενέργειας
· (ανεξάρτητα αν υπάρχει πρόθεση χρησιμοποίησης αυτών των πηγών ενέργειας)
· Χρησιμοποιούμενη τεχνολογία
· Εγκατεστημένη ισχύς Εγκατάστασης (ηλεκτρική και θερμική ισχύς σε περίπτωση Εγκατάστασης ΣΗΘ)
· Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της Εγκατάστασης
· Αρμόδιος καταμετρητής της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας της Εγκατάστασης.

· Διάγραμμα της Εγκατάστασης, στο οποίο θα υπάρχουν λεπτομέρειες για την τοποθεσία των εξής:
   i) του (−ων) μετρητή (−ών) εξερχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας της Εγκατάστασης
  ii) οποιουδήποτε μετασχηματιστή υπάρχει στο χώρο της Εγκατάστασης
  iii) οποιασδήποτε βοηθητικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας υπάρχει στο χώρο της Εγκατάστασης
  iv) οποιασδήποτε εφεδρικής παραγωγής θερμικής ενέργειας υπάρχει στο χώρο της Εγκατάστασης
  v) του μετρητή εισερχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας της Εγκατάστασης (αν υπάρχει)
  vi) των λοιπών μετρητών καυσίμων υλών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην Εγκατάσταση (αν υπάρχουν)

· Στοιχεία για τυχόν ενισχύσεις που έχει λάβει ή θα λάβει η Εγκατάσταση

· Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι
   α) τα στοιχεία που παρέχονται είναι αληθή και ακριβή
   β) ότι η Εγκατάσταση εντάσσεται στις περιπτώσεις του άρθρου 1

 
Ο ΣΠΕΦ καλεί τα μέλη του αλλά και τους υπόλοιπους παραγωγούς ενέργειας από Φ/Β να εγγραφούν στο μητρώο. Υπεύθυνος ΔΕΣΜΗΕ, κος Μωραΐτης.


Δρ. Κώστας Δανιηλίδης

           Πρόεδρος

 

Αρτέμιδος 2 & Κοσμά του Αιτωλού
Μαρούσι Αττικής, 151 25 – www.spef.gr
Τηλ: 210 6828580, Fax: 210 6828581

KAΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Φ/Β

 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ με ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Αρτέμιδος  2 & Κοσμά Αιτωλού, Μαρούσι Αττικής, 151 25 Τηλέφωνο: 210-6828580 Φαξ: 210-6828581


Αθήνα, 3/11/10

Προς : ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. / κο Μπότση – Οικονομικό Διευθυντή

Κοιν. : κο Αντωνόπουλο – Διευθύνοντα Σύμβουλο

       
Θέμα: Καθυστερήσεις στις μηνιαίες πληρωμές των παραγωγών ενέργειας από Φ/Β.


Αξιότιμε κε Μπότση

Προβαίνουμε στην παρούσα επιστολή για να ανακεφαλαιώσουμε τα όσα συζητήθηκαν σε τηλεφωνική επαφή μαζί σας στις 2/11/10, για το φλέγον πλέον θέμα των καθυστερήσεων από μέρους σας στις μηνιαίες πληρωμές των παραγωγών ενέργειας από φωτοβολταϊκά.

Όπως γνωρίζετε, εκ των συμβάσεων των παραγωγών μαζί σας και συγκεκριμένα του άρθρου 14, παρ. 1,2,3 αυτών, ο ΔΕΣΜΗΕ οφείλει  να εκκαθαρίζει τις οικονομικές απαιτήσεις των παραγωγών ενέργειας εντός 20 ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης σε αυτόν του σχετικού τιμολογίου.  Τούτο σημαίνει ότι οι σχετικές πληρωμές πρέπει φυσιολογικά να εκτελούνται μέχρι το τέλος εκάστου μηνός για τα τιμολόγια που αφορούν τον προηγούμενο μήνα και φέρουν ημερομηνία έκδοσης την 30η ή 31η αυτού.   Εφ’ όσον αυτό δεν τηρείται, ο ΔΕΣΜΗΕ -εκ των συμβάσεων πάλι- υποχρεούται να καταβάλει τόκο υπερημερίας προς ικανοποίηση του παραγωγού του οποίου η πληρωμή καθυστέρησε.

Από την έναρξη της διαδικασίας ως και λίγους μήνες πριν αναγνωρίζουμε πως η ροή πληρωμών κύλησε ομαλά και εντός των εκ των συμβάσεων προβλεπομένων προθεσμιών.  Δυστυχώς όμως το τελευταίο διάστημα, και ειδικότερα τον τρέχοντα κύκλο, η διαδικασία πληρωμών δείχνει εμφανέστατα σημάδια απορύθμισης και μάλιστα με εντεινόμενο ρυθμό.   Τούτο έχει φέρει τον ΣΠΕΦ στην δυσάρεστη θέση να δέχεται σωρεία παραπόνων κάθε μήνα από τα μέλη του τα οποία έχοντας εκχωρήσει τις συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας σε τραπεζικά ιδρύματα, έναντι λήψης δανείου προς υλοποίηση των αντίστοιχων Φ/Β μονάδων, έχουν αποκλειστικά ρυθμίσει και συγχρονίσει την καταβολή των αναλογούντων τοκοχρεολυτικών δόσεων προς τις τράπεζες με τις σχετικές από εσάς εισπράξεις.  Οι όποιες συνεπώς καθυστερήσεις στις πληρωμές από τον ΔΕΣΜΗΕ οδηγούν αυτοματοποιημένα σε χρεώσεις τόκων υπερημερίας των παραγωγών ενέργειας, οι οποίοι δεν ευθύνονται για την κατάσταση αυτή και θα υποχρεωθούν να διεκδικήσουν με την σειρά τους τις υπερημερίες αυτές από εσάς.  

Αξιοσημείωτο είναι δε το γεγονός που μας αναφέρθηκε ως υπαιτιότητα της απορύθμισης αυτής κατά τον τρέχοντα κύκλο, και το οποίο από εσάς προσδιορίστηκε στην υπερβολική καθυστέρηση αποστολής των σχετικών τιμολογίων από μερίδα παραγωγών.  Δρώντας ομαδοποιημένα στις εκκαθαρίσεις σας, ισχυριστήκατε πως αδυνατείτε να προβείτε στις πληρωμές αν όλοι οι παραγωγοί δεν έχουν αποστείλει τα τιμολόγια τους.  Για να θεραπεύσετε μάλιστα την κατάσταση αυτή αποταθήκατε στο Υπουργείο Οικονομικών ζητώντας την έκδοση ΥΑ η οποία θα σας επιτρέπει με δικό σας παραστατικό να αντικατασταθεί η διαδικασία έκδοσης τιμολογίου από τους παραγωγούς και έτσι αυτοματοποιημένα και έγκαιρα να προβαίνετε στις ομαδικές πληρωμές.         

Αν και στην πρωτοβουλία σας προς το Υπ. Οικονομικών μας βρίσκετε σύμφωνους, θα θέλαμε να σας καταστήσουμε σαφές πως οι παραγωγοί ενέργειας είναι οικονομικά ανεξάρτητες και αυτοτελείς μεταξύ τους επιχειρήσεις και κατά συνέπεια οι ομαδοποιήσεις στις πληρωμές που για δικούς σας εσωτερικούς διαδικαστικούς λόγους επιχειρείτε όπως επικαλείσθε, τους είναι παντελώς αδιάφορες και εσχάτως μάλιστα έχουν αποβεί και οικονομικά επιζήμιες. Προφανής και νόμιμη απαίτηση των παραγωγών είναι να εκκαθαρίζονται οι πληρωμές τους βάσει των συμβατικών σας υποχρεώσεων και μόνο, άσχετα από το οτιδήποτε εσείς εσωτερικά επιχειρείτε προς την κατεύθυνση της καλύτερης οργάνωσης της διαδικασίας.   Είναι αδιανόητο σε εμάς η ομαδοποίηση της διαδικασίας που επικαλείσθε να οδηγεί σε ζημίες υπερημερίας των μελών μας προς τις τράπεζες, την στιγμή μάλιστα που μοναδικά υπαίτιοι είστε εσείς από τους οποίους και εν τέλει θα πρέπει να τις αναζητήσουμε.

Σε ότι αφορά τους λίγους παραγωγούς που καθυστερούν την προσκόμιση των τιμολογίων στον ΔΕΣΜΗΕ όπως ισχυρίζεστε, είναι αυτονόητα αδιάφορο στους πολλούς συνεπείς και εύλογα δίκαιο το αίτημα τους να καθυστερήσουν οι πληρωμές μόνο αυτών που από μόνοι τους κωλυσιεργούν την απλή κατά τα άλλα διαδικασία της έκδοσης και αποστολής τιμολογίου.  Δεν μπορεί κατά κανένα τρόπο να γίνει δεκτό λίγοι ασυνεπείς ή αδιάφοροι για τις επιχειρήσεις τους, να λαμβάνονται ως κοινός παρανομαστής εφαρμογής πολιτικών πληρωμής από πλευράς ΔΕΣΜΗΕ στην νεόκοπη αγορά της πράσινης ανάπτυξης. Το φαινόμενο μάλιστα θα πολλαπλασιαστεί ενόψει της επικείμενης μαζικής εισόδου νέων παραγωγών στο σύστημα ειδικά από Φ/Β.

Εν κατακλείδι λοιπόν ο ΣΠΕΦ δεν έχει καμία απολύτως αντίρρηση να καθυστερούν οι πληρωμές μόνο των ασυνεπών παραγωγών που όπως εσείς εισηγηθήκατε  προσδιορίζονται σε ημερομηνία υποβολής στον ΔΕΣΜΗΕ τιμολογίου μετά τις 20 εκάστου μηνός.   Για τους υπόλοιπους όμως η κατάσταση από τον επόμενο κιόλας κύκλο θα πρέπει να επανέλθει στην πρότερη κατάσταση όπως δεσμευτήκατε, η οποία και σημαίνει κατάθεση των χρημάτων στους τραπεζικούς λογαριασμούς μεταξύ 27 –28 εκάστου μηνός.  Σε αντίθετη περίπτωση ο ΣΠΕΦ θα αναγκαστεί να καταφύγει σε νομικές ενέργειες και διαδικασίες για την διεκδίκηση των τόκων υπερημερίας που δημιουργούνται.

Λόγω της μέχρι σήμερα εξαιρετικής μας συνεργασίας ως Σύνδεσμος με τον ΔΕΣΜΗΕ, σας ζητούμε να λάβετε πολύ σοβαρά υπόψη σας το θέμα και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες ώστε να ομαλοποιηθεί άμεσα η κατάσταση.
    


Για τον ΣΠΕΦ με εκτίμηση


Δρ. Κώστας Δανιηλίδης – Πρόεδρος
Όλγα Αγγελοπούλου – Γ. Γραμματέας
Στέλιος Λουμάκης – Μέλος Δ.Σ.    

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΠΕΦ – ΔΕΣΜΗΕ: Αναπροσαρμογή τιμής...

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΠΕΦ – ΔΕΣΜΗΕ: ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
 
Πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση του ΣΠΕΦ με τον ΔΕΣΜΗΕ στα γραφεία του τελευταίου με κύριο θέμα την ετήσια αναπροσαρμογή της τιμής της πωλούμενης KWh στα πλαίσια εφαρμογής του ν. 3851 αλλά και του παλαιότερου ν. 3734.  Τον ΣΠΕΦ εκπροσώπησαν οι κ.κ. Στ. Λουμάκης - Μέλος Δ.Σ. και ο δικηγόρος Α. Γαβαλάς ενώ από την πλευρά του ΔΕΣΜΗΕ παραστάθηκαν οι κ.κ. Α. Αδρακτάς και Χ. Λαζάνης.
Το κλίμα ήταν εξαιρετικό και διαπιστώθηκε ταύτιση απόψεων επί της ουσίας ότι δηλαδή η τιμή τόσο της φωτοβολταϊκής KWh όσο και του πίνακα του άρθρου 5 παρ. 6 του ν. 3851 πρέπει να αναπροσαρμοστούν ετησίως όλες με βάση τον ΔΤΚ του προηγούμενου έτους.
Ζητήθηκε τέλος ο ΣΠΕΦ να επαναλάβει με επιστολή του προς τον ΔΕΣΜΗΕ και κοινοποίηση προς ΡΑΕ και Αυτοτελή Υπηρεσία ΑΠΕ του ΥΠΕΚΑ την παλαιότερη θέση του για χρήση του ΔΤΚ του προηγούμενου ημερολογιακού έτους για την αναπροσαρμογή αυτή. Δηλαδή της χρήσης του 25% του ΔΤΚ της περιόδου Ιαν - Δεκ 2009 ως προς την αντίστοιχη του 2008 για τις εν λόγω αναπροσαρμογές που μας οφείλονται για το έτος 2010.
Ο ΔΕΣΜΗΕ δεσμεύθηκε πως η λύση του θέματος αναμένεται τάχιστα αφού όλοι πλέον ομονοούν προς την μία και σωστή ερμηνεία του νόμου.
Στο πλαίσιο αυτό επισυνάπτεται η εν λόγω επιστολή.  ΄
Έτερο θέμα συζήτησης υπήρξε και η ενεργοποίηση του μητρώου των πράσινων Πιστοποιητικών. Ήδη στον ΔΕΣΜΗΕ το μητρώο υπάρχει και όποιος παραγωγός ενδιαφέρεται μπορεί να εγγραφεί προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της Υ.Α. Δ6/Φ1/ΟΙΚ/8786 από 6/5/10.  Ο ΔΕΣΜΗΕ ωστόσο προς το παρόν τουλάχιστον είναι μόνο υπεύθυνος για την διαχείριση και μεταβίβαση των πιστοποιητικών αυτών κατ' απόλυτη υπόδειξη του δικαιούχου όσον αφορά τον αποδέκτη.  Επίσης δεν είναι υπεύθυνος βάσει νόμου να εκτελεί και την χρηματική εκκαθάριση που προφανώς συνοδεύει την όποια μεταβίβαση των πράσινων πιστοποιητικών.
Τα πιστοποιητικά αυτά εκδίδονται κατόπιν αίτησης του παραγωγού που έχει ήδη ενταχθεί στο ειδικό μητρώο.  Η αίτηση αυτή δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από τρεις μήνες από την περίοδο την οποία αφορά παρελθοντικά.  Επίσης το πιστοποιητικό που εκδίδεται έχει και αυτό ημερομηνία λήξης περί του ενός έτους.
Γενικά η αγορά αυτή βρίσκεται ακόμη σε πρωτογενές στάδιο οπότε και θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά οι εξελίξεις που την αφορούν και την διαμορφώνουν.

Ανακοίνωση για θέματα ΔΕΣΜΗΕ

Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με όσα συζητήθηκαν στο τελευταίο Δ.Σ του ΣΠΕΦ για θέματα που αφορούν στον ΔΕΣΜΗΕ, για τα οποία έχουμε ήδη κάνει δύο συναντήσεις με τους αρμόδιους χωρίς δυστυχώς να έχουμε πρακτικό αποτέλεσμα, αποφασίστηκε να αναθέσουμε με την δική μας κατεύθυνση και καθοδήγηση σε νομικό τα εξής:

Α) το θέμα των Συμβάσεων που έχουν κολλήσει στο ΔΕΣΜΗΕ, καθώς

Β) και την αναπροσαρμογή των τιμολογίων μας.

Για να μας βοηθήσετε στο έργο μας σας παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε απαντώντας στο παρόν του συνδέσμου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. για το αν και πόσες συμβάσεις έχει ο καθένας από εσάς κολλημένες και ανυπόγραφες στον ΔΕΣΜΗΕ με πρωτόκολλο από 3/6/2010-31/7/2010.

Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

Στόχος μας

vision
Η προάσπιση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του σωματείου.


vision
Η μελέτη προβλημάτων σχετικών με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς και συστήματα καθώς και η επίλυση τους.

Επικοινωνία

world-map

Η έδρα μας: 
Διεύθυνση: Γ' Σεπτεμβρίου 144, 112 51 Αθήνα, Ελλάς
6ος Όροφος

+30 210 6854035

Αν επιθυμείτε να γίνετε μέλος παρακαλούμε κατεβάστε την αίτηση εγγραφής, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ταχυδρομείστε την στα γραφεία του Συνδέσμου στην πιο πάνω διεύθυνση, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.