(210) 6854035

  • ΣΠΕΦ, Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά

  • ΣΠΕΦ, Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά, Νέα του ΣΠΕΦ

  • 1
  • 2

Πρόσφατα (377)

Εδώ θα βρείτε τα πιο πρόσφατα νέα του ΣΠΕΦ.


 

Διερευνητική πρωτοβουλία ΣΠΕΦ περί πολυσυμμετοχικού σχήματος στις ΑΠΕ

Παρακολουθώντας την πορεία της Ευρώπης και εντός αυτής και της χώρας μας καθίσταται προφανές πως στον τομέα της ενέργειας και των ΑΠΕ επίκεινται σημαντικές αλλαγές.  Ευτυχώς οι αλλαγές αυτές θα έχουν ως σημείο αναφοράς την περαιτέρω αύξηση της διείσδυσης τους, αύξηση όμως που δεν θα συντελεστεί με τα γνωστά μέχρι σήμερα μοντέλα λειτουργικής υποστήριξης αλλά με νέα αυξημένου ρίσκου αλλά και μειωμένης οικονομικής απόδοσης.  Κατά την μεταβατική ωστόσο περίοδο προς τα νέα αυτά μοντέλα για τις νέες στο εξής ΑΠΕ θα υπάρξουν τεχνολογίες που θα συνεχίσουν υπό προϋποθέσεις και για περιορισμένο χρονικό διάστημα ακόμα να προσφέρουν πρόσβαση στα σταθερά μοντέλα 20ετούς λειτουργικής υποστήριξης με ελκυστική εγγυημένη τιμή απορρόφησης της παραγόμενης ενέργειας που γνωρίσαμε στο παρελθόν.  Τα φωτοβολταϊκά ωστόσο λόγω υπερπλήρωσης των εθνικών στόχων του 2020 εκ προοιμίου δεν ανήκουν σε αυτή την κατηγορία.

Περαιτέρω οι εξελίξεις στον οικονομικό και χρηματοπιστωτικό τομέα οδηγούν προς την κατεύθυνση της συρρίκνωσης των ανηγμένων οικονομικών αποδόσεων των επενδύσεων, συνδυαστικά και με τον περιορισμό της πρόσβασης τους στον τραπεζικό δανεισμό και όλα αυτά μάλιστα υπό στενότητα και στο μέτωπο της ρευστότητας.  Έτσι για το προσεχές ορατό μέλλον φαίνεται πως δυνατότητα ασφαλών επενδύσεων θα έχουν μεγάλα μόνο σχήματα με υψηλά ίδια κεφάλαια που θα μπορούν να υπερκεράσουν την επίσης υψηλή κρίσιμη μάζα έργου που απαιτείται, ώστε δια των οικονομιών κλίμακας να κερδοφορούν παρά τις υπόλοιπες τοξικότητες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.  Υπό το φως αυτό οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις των ΑΠΕ και όχι μόνο, σε ατομικό επίπεδο θα παραμείνουν μάλλον θεατές στις εξελίξεις.  Και αν μεν το γεγονός ότι τα μελλούμενα θα αφορούν τα προσεχή νέα έργα δίνει ένα αίσθημα ασφάλειας στις χιλιάδες λειτουργούσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις ιδίως των φωτοβολταϊκών, η αλλαγή του χάρτη και των αναλογιών υπέρ μόνο των πολύ μεγάλων και μάλιστα διεθνών παικτών του χώρου των ΑΠΕ θα πρέπει να προβληματίζει κάθε διορατικό επιχειρηματία.

Οι αλλαγές στον επιχειρηματικό χάρτη κλάδων της οικονομίας οπουδήποτε συντελούνται ορμώμενες εκ των συνθηκών της αγοράς, απαιτούν επιχειρηματικές και όχι συνδικαλιστικές απαντήσεις από πλευράς μικρομεσαίων επιχειρήσεων.  Και επειδή σε ατομικό επίπεδο όπως αναλύθηκε δυνατότητες περαιτέρω κερδοφόρας δραστηριοποίησης σε νέα project ΑΠΕ μάλλον δεν θα υπάρχουν για την πλειονότητα των μικρομεσαίων, η ένωση των δυνάμεων τους σε μία κοινή συνισταμένη προσπάθεια αποτελεί ίσως την μόνη ενδεδειγμένη επιλογή για περαιτέρω επέκταση, ούτως ώστε να συνεχίσουν να διαδραματίζουν τον ρόλο τους στα δρώμενα και στις εξελίξεις του χώρου.  Αν και στην χώρα μας τα πολυμετοχικά σχήματα πλατιάς βάσης δεν χαίρουν ευρείας εξάπλωσης, στην Ευρώπη και ιδίως στον ρυθμιζόμενο κλάδο των ΑΠΕ έχουν ισχυρή παρουσία (www.REScoop.eu) αφού ήδη εκεί λειτουργούν 1.240 τέτοιοι πολυσυμμετοχικοί σχηματισμοί με 300.000 συνολικά εμπλεκόμενους μεριδιούχους.  Το ρυθμιζόμενο νομοθετικά πλαίσιο λειτουργίας των ΑΠΕ που εξασφαλίζει προβλέψιμες (τουλάχιστον σε ικανοποιητικό βαθμό) οικονομικές αποδόσεις από την απορρόφηση της παραγόμενης ενέργειας, προσφέρεται για την ανάπτυξη πολυμετοχικών εταιρικών σχημάτων, αφού η παράμετρος της ολοσχερούς αποτυχίας του εγχειρήματος ή των αρνητικών και μόνιμα ζημιογόνων επιδόσεων είναι εξαιρετικά περιορισμένος.  Καταληκτικά οι μέτοχοι ενός πολυμετοχικού σχήματος ΑΠΕ διαθέτουν έναν σημαντικό πυλώνα οικονομικής σταθερότητας στο εγχείρημα, που συνήθως απουσιάζει σε άλλους κλάδους της οικονομίας. 

Ο Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ, www.spef.gr) ως ο κατεξοχήν επιστημονικός και επιχειρηματικός φορέας εκπροσώπησης των ηλεκτροπαραγωγών από φωτοβολταϊκά Πανελλαδικά από το 2009 που ιδρύθηκε και λειτουργεί, αφουγκραζόμενος τις επερχόμενες αλλαγές στα πλαίσια σχετικής διερευνητικής του πρωτοβουλίας σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 6 του καταστατικού του εξετάζει την δυνατότητα δημιουργίας ανεξάρτητου φορέα-εταιρείας πλατιάς πολυμετοχικής βάσης με στόχο την συγκέντρωση κεφαλαίων (π.χ. της τάξης των 9 - 10 εκατ. ευρώ) ικανών για την ανάπτυξη αιολικού πάρκου εγκατεστημένης ισχύος 7 – 8 MWp χωρίς τραπεζικό δανεισμό.  Εφ’ όσον το εγχείρημα αλλά και η υπό διερεύνηση ανεξάρτητη εταιρεία αποφασιστεί εν τέλει να συσταθούν και να υλοποιηθούν, όπως προκύπτει από τις προκαταρκτικές αναλύσεις που διεξήχθησαν αναμένονται καθαρές μετά φόρων μερισματικές αποδόσεις κάθε χρόνο και επί 20ετία για τον μέτοχο της τάξης του 6%, πλέον της επιστροφής του αρχικού κεφαλαίου που επενδύθηκε.  Με βάση το τοπίο στις νέες στο εξής ΑΠΕ, όπως διαμορφώνεται με το νέο σχέδιο λειτουργικής ενίσχυσης που έχει πρόσφατα δημοσιεύσει και θέσει σε διαβούλευση το Υπουργείο Ενέργειας και σύντομα θα αποτελεί νόμο του Κράτους στα πλαίσια εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας με το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο των Κατευθυντήριων Γραμμών, οι αποδόσεις αυτές προβάλλουν λίαν ελκυστικές τουλάχιστον ως προς το τι ισχύει π.χ. στα νέα φωτοβολταϊκά (αποδόσεις από –6,3% έως 2,4%) αλλά και στο τι προαλείφεται επιπλέον να ισχύσει για τα νέα κάθε φορά έργα στο απώτερο ορατό μέλλον, δηλαδή περεταίρω συρρίκνωση των αποδόσεων και συνεπώς δραστηριοποίηση μόνο των πολύ μεγάλων διεθνών ομίλων.

Επισυνάπτεται το αναλυτικό διερευνητικό σχέδιο και η απαντητική επιστολή.

Το σχέδιο δεν συνιστά δημόσια πρόταση εμπίπτουσα στις διατάξεις του ν. 3401/2005 περί προηγούμενης εγκρίσεως ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αφού επί του παρόντος δεν έχει συσταθεί εταιρεία, ούτε έχει αποφασιστεί η ίδρυση της, ούτε καλείται το κοινό να την ιδρύσει, αλλά ούτε και καλούνται ή πωλούνται ή έστω δύνανται οι ενδιαφερόμενοι κατ’ οιονδήποτε τρόπο να αγοράσουν μερίδια – μετοχές της.  Το διερευνητικό σχέδιο συνοδεύεται από απλή επιστολή εκδήλωσης μη δεσμευτικού ενδιαφέροντος, ώστε να μπορέσει τοιουτοτρόπως να αποτυπωθεί το προκαταρκτικό ενδιαφέρον προς το εν λόγω διερευνούμενο εγχείρημα και να φανεί αν έχει νόημα η δρομολόγηση περαιτέρω διαδικασιών για την εν τέλει ίδρυση εταιρείας σύμφωνα με το νόμο αλλά και σε ποιο μέγεθος.  

 

Δείτε: το Σχέδιο εδώ , και την απαντητική επιστολή εδώ 

Εκδόθηκε εγκύκλιος για την έκπτωση του ΜΤΑΕ

Σε απάντηση επιστολής του ΣΠΕΦ από 27/1/16 περί εκπτώσεως του ΜΤΑΕ (Διακοψιμότητα) από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων ηλεκτροπαραγωγής, το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε διευκρινιστική εγκύκλιο, την οποία και απέστειλε στον ΣΠΕΦ ως αναγράφεται στον πίνακα αποδεκτών, με την οποία και ρυθμίζεται η έκπτωση του.
Επισυνάπτεται η εγκύκλιος. Κάντε κλίκ εδώ για να την δείτε 

 

Ένα πολυσυμμετοχικό σχήμα μπορεί να δώσει επενδυτικές δυνατότητες "στους πολλούς" για νέες ΑΠΕ

Επισυνάπτεται συνέντευξη του Προέδρου του ΣΠΕΦ κου Στέλιου Λουμάκη στον δημοσιογράφο του Energypress κο Θοδωρή Παναγούλη αναφορικά με το μέλλον των ΑΠΕ στην χώρα μας σύμφωνα με το νέο σχέδιο λειτουργικής υποστήριξης και τους τρόπους δραστηριοποίησης "των πολλών" σε αυτές.

Πατήστε εδώ για να δείτε ολόκληρη την συνέντευξη:

http://energypress.gr/news/s-loymakis-ena-polymetohiko-shima-mporei-na-dosei-ependytikes-dynatotites-stoys-polloys-gia

 

Κατατέθηκε η Καταγγελία ΣΠΕΦ στην Γ.Δ. Ενέργειας της Ε.Ε. κατά των ΥΔΦ

Κατατέθηκε η Καταγγελία του ΣΠΕΦ στην Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της ΑΠΕΗΛ/Γ/Φ1/Οικ.184898 για το μέτρο των Υπηρεσιών Διακοπτόμενου Φορτίου (ΥΔΦ).  Η προσβολή του μέτρου ενώπιον της ΕΕ αφορά καταρχήν στην πλασματικότητα της ανάγκης ύπαρξης του ως εργαλείου επάρκειας ισχύος στο ηλεκτρικό σύστημα, γεγονός που πέραν των τεχνικών αναλύσεων του συνδέσμου όπως το αναδεικνύουν με τον πλέον ανάγλυφο τρόπο και τέθηκαν υπόψη της ΕΕ, συνομολογήθηκε ευθαρσώς και από τον ίδιο τον Υπουργό Ενέργειας σε δημόσια συνέντευξη του στις 31/3/16, όπου και το χαρακτήρισε εργαλείο άσκησης βιομηχανικής πολιτικής προς υποκατάσταση οικονομικών εκπτώσεων στα τιμολόγια της ΔΕΗ προς τους βιομηχανικούς καταναλωτές, δηλαδή μέτρο παντελώς άσχετο με το ηλεκτρικό σύστημα και την τεχνική επάρκεια του.  Το μέτρο επιπλέον προσεβλήθη και σε ότι αφορά τις επιλεκτικές και παντελώς αναιτιολόγητες αποκλίσεις του από την έγκριση που είχε λάβει από την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων και των τροποποιήσεων που συντελέστηκαν στον Κανονισμό Λειτουργίας του.  Σύμφωνα με την νομοθεσία σειράς άλλων χωρών μελών της ΕΕ που διαθέτει, εξέτασε και κατέθεσε ενώπιον των Αρχών ο ΣΠΕΦ και που ισχύουν ΥΔΦ, πουθενά το μέτρο αυτό δεν χρηματοδοτείται από τους ηλεκτροπαραγωγούς αλλά αντίθετα επιβαρύνει τα γενικά έξοδα διαχείρισης του συστήματος.

Στις 25/10/16 η εκδίκαση της Προσφυγής του ΣΠΕΦ στο ΣτΕ για την Διακοψιμότητα

Η Αίτηση Ακύρωσης του ΣΠΕΦ κατά της ΥΑ ΑΠΕΗΛ/Γ/Φ1/Οικ.184898 για το μέτρο των Υπηρεσιών Διακοπτόμενου Φορτίου (διακοψιμότητα) προσδιορίστηκε να εκδικαστεί από το Δ´ Τμήμα του ΣτΕ στις 25 Οκτωβρίου 2016.

Οι θέσεις του ΣΠΕΦ στην διαβούλευση του ΥΠΕΝ για τις νέες ΑΠΕ και πρόταση άμβλυνσης του Merit Order Effect

Επισυνάπτεται ολόκληρη η επιστολή με τις εισηγήσεις του ΣΠΕΦ στην δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το νέο σχέδιο λειτουργικής υποστήριξης των νέων στο εξής έργων ΑΠΕ, καθώς και η τεχνική πρόταση του συνδέσμου για την μεταρρύθμιση της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην βάση της άμβλυνσης των επιπτώσεων του φαινομένου του Meirt Order Effect στον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ και της μείωση του κόστους που αυτό θα επιφέρει στους λογαριασμούς ρεύματος των καταναλωτών.   

Συνάντηση ΣΠΕΦ με ΡΑΕ για στρεβλώσεις στην χονδρεμπορική αγορά

 Την Τετάρτη 2 Μαρτίου 2016 διεξήχθη συνάντηση στα γραφεία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας με τον Πρόεδρο κ. Ν. Μπουλαξή και λοιπά μέλη της Διοίκησης της Αρχής και του Δ.Σ. του Συνδέσμου Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ), εκπροσωπούμενου από τους κ.κ. Στ. Λουμάκη – Πρόεδρο και Γ. Σαμαρά – Οργ. Γραμματέα. 

Η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τα θέματα της διατήρησης της οικονομικής ευστάθειας του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ), η οποία με πολύ κόπο και θυσίες από μέρους των παραγωγών αποκτήθηκε και του μετασχηματισμού της προβληματικής αρχιτεκτονικής υπολογισμού της χονδρεμπορικής τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας με την οποία εισρέουν έσοδα στον ΕΛΑΠΕ για τις ανανεώσιμες εγχύσεις και που αυτά εσφαλμένα και συστηματικά αναπαριστούν μόνο το εναπομείναν σε λειτουργία συμβατικό κόστος (το οποίο νομοτελειακά τείνει στο μηδέν) λόγω των ΑΠΕ και όχι το αποφευγόμενο στην βάσει δηλαδή των εκτοπισθέντων από τις ΑΠΕ συμβατικών μονάδων που αποφεύχθηκε η λειτουργία τους.  Τοιουτοτρόπως επιδοτείται η λογιστική κερδοφορία της Προμήθειας από το επονομαζόμενο «ανταγωνιστικό» σκέλος των λογαριασμών ρεύματος, η οποία και διεξάγει τον ανταγωνισμό της στο πλασματικά απομειωμένο αυτό έδαφος, ενώ στο τέλος καλείται η ΡΑΕ με την στρεβλά υπερτιμούμενη ρυθμιζόμενη χρέωση του ΕΤΜΕΑΡ να αποκαταστήσει τις ανισορροπίες επωμιζόμενη όμως μαζί με τις ΑΠΕ κόστος και δυσφήμιση που δεν τους αναλογούν. 

Συζητήθηκε από τον ΣΠΕΦ τεχνική πρόταση του για την μεταρρύθμιση της προβληματικής αυτής αρχιτεκτονικής του ΕΛΑΠΕ στην βάση όχι του απλού εμπλουτισμού της νομοτελειακά μονίμως απομειούμενης εναπομένουσας συμβατικής χονδρεμπορικής αξίας του ρεύματος αλλά στην φιλοσοφία της αντικατάστασης της (για χρήση βάσης εσόδων του ΕΛΑΠΕ) από τιμή που θα αναπαριστά το οριακό λειτουργικό κόστος των συμβατικών μονάδων που οι ΑΠΕ εκτόπισαν.   Εκτίμηση του ΣΠΕΦ είναι πως αν η μεταρρύθμιση αυτή δεν προχωρήσει άμεσα, θα οδηγηθεί και το νέο σχέδιο λειτουργικής υποστήριξης των νέων στο εξής έργων ΑΠΕ σε οικονομικό αδιέξοδο, αφού οι «ταριφοειδούς» μορφής αποζημιώσεις που σε αυτό προσφέρονται μέσω του feed in premium μοντέλου ή των δημοπρασιών δεν επιδρούν στο χονδρεμπορικό κόστος ενέργειας.  Συνεχίζουν δηλαδή να λογίζονται ως μηδενικές σε αξία οι προσφορές ισχύος των ΑΠΕ στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό (ΗΕΠ) και να απομειώνουν πλασματικά περαιτέρω την αξία της χονδρεμπορικής τιμής του ρεύματος.  

 

Κατά τον ΣΠΕΦ η διαιώνιση και επανάληψη αστοχιών του παρελθόντος στην βάση απολύτως πλέον γνωστών δομικών προβλημάτων της αγοράς είναι ανεπίτρεπτη, ενώ η εντύπωση που αποκομίσθηκε από την συνάντηση είναι πως η ΡΑΕ έχει άριστη γνώση της κατάστασης και των προβλημάτων αυτών και πως επιθυμεί να προβεί σε μεταρρυθμίσεις. 

Συνδρομή σε αυτήν την τροφοδοσία RSS

Στόχος μας

vision
Η προάσπιση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του σωματείου.


vision
Η μελέτη προβλημάτων σχετικών με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς και συστήματα καθώς και η επίλυση τους.

Επικοινωνία

world-map

Η έδρα μας: 
Διεύθυνση: Γ' Σεπτεμβρίου 144, 112 51 Αθήνα, Ελλάς
6ος Όροφος

+30 210 6854035

Αν επιθυμείτε να γίνετε μέλος παρακαλούμε κατεβάστε την αίτηση εγγραφής, συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ταχυδρομείστε την στα γραφεία του Συνδέσμου στην πιο πάνω διεύθυνση, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.